User Tools

Site Tools


3294--11311-peleus-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3294--11311-peleus-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Peleus</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Palomar</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +10 tháng 12 năm 1993</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +11311</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Peleus</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1993 XN2</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +0.9827805455427309 AU</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +3.251545810797948 AU</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.5358031182121475°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1125.200522164796 d</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +267.2353707317419°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +25.4304953830946°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +59.56503571301101°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +313.083680699968°</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +16.5</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​11311 Peleus</​b>​ (1993 XN2) là một thiên thạch Apollo được phát hiện vào ngày 10 tháng 12 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker tại trạm thiên văn Palomar.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11311 Peleus</​li></​ul>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​(11310) 1993 SB15</​li>​
 +<​li><​b>​11311 Peleus</​b></​li>​
 +<​li>​(11312) 1994 AR2</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​36px-951_Gaspra.jpg"​ width="​36"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​54px-951_Gaspra.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​72px-951_Gaspra.jpg 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​785"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về tiểu hành tinh  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181016051318
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.128 seconds
 +Preprocessor visited node count: 826/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18886/​2097152 bytes
 +Template argument size: 829/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.14 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​98.762 ​     1 -total
 + ​62.57% ​  ​61.791 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​54.01% ​  ​53.346 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.73% ​  ​21.463 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​19.04% ​  ​18.808 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 +  7.90%    7.802      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  7.36%    7.267      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​NE-asteroid-stub
 +  5.77%    5.696      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.72%    2.691      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.02%    1.997      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​JPL_small_body
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​851240-0!canonical and timestamp 20181016051318 and revision id 26397009
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3294--11311-peleus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)