User Tools

Site Tools


3305--15620-beltrami-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3305--15620-beltrami-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Beltrami</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +P. G. Comba</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Prescott</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +29 tháng 4 năm 2000</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +15620</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +2000 HQ14</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.0627376</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.7889880</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.1496891</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1380.0594369</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +105.85615</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +1.57140</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +204.38526</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +312.53892</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +14.8</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​15620 Beltrami</​b>​ (2000 HQ14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi P. G. Comba ở Prescott.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 15620 Beltrami</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​15619 Albertwu</​li>​
 +<​li><​b>​15620 Beltrami</​b></​li>​
 +<​li>​15621 Erikhovland</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181012113458
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.154 seconds
 +Preprocessor visited node count: 850/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21315/​2097152 bytes
 +Template argument size: 738/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.22 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 106.337 ​     1 -total
 + ​55.95% ​  ​59.498 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​45.08% ​  ​47.940 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.60% ​  ​20.840 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​18.01% ​  ​19.153 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​14.06% ​  ​14.948 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​12.23% ​  ​13.008 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.39%    7.862      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.19%    7.650      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  5.31%    5.650      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​852865-0!canonical and timestamp 20181012113458 and revision id 26397658
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3305--15620-beltrami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)