User Tools

Site Tools


3315--12751-kamihayashi-la-gi

12751 Kamihayashi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1335.5702156 ngày (3.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3315--12751-kamihayashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)