User Tools

Site Tools


3319--13825-booth-la-gi

Booth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13825
Tên thay thế 1999 VJ87
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0892938
Viễn điểm quỹ đạo 3.0149712
Độ lệch tâm 0.1813537
Chu kỳ quỹ đạo 1489.2008121
Độ bất thường trung bình 128.62461
Độ nghiêng quỹ đạo 6.17178
Kinh độ của điểm nút lên 241.88989
Acgumen của cận điểm 42.04877
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

13825 Booth (1999 VJ87) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13825 Booth
3319--13825-booth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)