User Tools

Site Tools


3325--10964-degraaff-la-gi

10964 Degraaff (3216 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Willem de Graaff, một giáo sư và nhà nghiên cứu thiên văn người Hà Lan.[1]

3325--10964-degraaff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)