User Tools

Site Tools


3329--11755-paczynski-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3329--11755-paczynski-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Paczynski</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld và T. Gehrels</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Đài thiên văn Palomar</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +Sept. 24, 1960</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +11755</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Bohdan Paczyński</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +2691 P-L</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.0129606</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.7520262</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.1551034</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1343.2163712</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +112.57870</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.82999</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +32.81067</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +191.72702</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +14.7</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​11755 Paczynski</​b>​ (2691 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1960 Sept. 24 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ngày Palomar Schmidt plates taken bởi T. Gehrels.
 +</​p><​p>​Polish-born astrophysicist Bohdan Paczyński (b. 1940), ở Princeton University since 1982, is known for his theoretical work ngày gamma ray bursters---he was an early proponent of their being ở cosmological distances---and for leading searches for gravitational lensing by low-mass stars và substellar objects.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Discovery Circumstances:​ Numbered Minor Planets (10001)-(15000)</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 11755 Paczynski</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181015020416
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.110 seconds
 +Preprocessor visited node count: 772/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12648/​2097152 bytes
 +Template argument size: 839/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 385/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 865 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​86.013 ​     1 -total
 + ​76.46% ​  ​65.764 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​64.81% ​  ​55.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.85% ​  ​13.632 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​14.14% ​  ​12.162 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.04%    6.913      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.24%    6.231      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.67%    3.153      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​851442-0!canonical and timestamp 20181015020415 and revision id 26406015
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3329--11755-paczynski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)