User Tools

Site Tools


3338--13830-arlt-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3338--13830-arlt-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​13830 ARLT</​b>​ (1999 XM7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181018121035
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.132 seconds
 +Preprocessor visited node count: 848/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21204/​2097152 bytes
 +Template argument size: 705/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.22 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 101.180 ​     1 -total
 + ​60.03% ​  ​60.734 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​51.19% ​  ​51.794 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.11% ​  ​19.331 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​17.12% ​  ​17.318 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​10.86% ​  ​10.988 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 +  9.34%    9.455      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.37%    7.457      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  7.08%    7.166      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.46%    4.512      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​852366-0!canonical and timestamp 20181018121035 and revision id 26397451
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3338--13830-arlt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)