User Tools

Site Tools


3341--15278-p-quet-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3341--15278-p-quet-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​15278 Pâquet</​b>​ là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2904.9573016 ngày (7.95 năm).<​sup id="​cite_ref-JP:​_Small-body_Database_Browser_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Nó được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-JP:​_Small-body_Database_Browser-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“JPL Small-Body Database Browser”. NASA<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A15278+P%C3%A2quet&​amp;​rft.btitle=JPL+Small-Body+Database+Browser&​amp;​rft.date=17+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=NASA&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fssd.jpl.nasa.gov%2Fsbdb.cgi%3Fsstr%3D15278&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181011022508
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.085 seconds
 +Preprocessor visited node count: 175/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5945/​2097152 bytes
 +Template argument size: 250/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1013/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.574 ​     1 -total
 + ​74.01% ​  ​51.490 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​60.22% ​  ​41.899 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​25.77% ​  ​17.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​23.04% ​  ​16.027 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​14.14% ​   9.835      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.74%    3.995      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​852767-0!canonical and timestamp 20181011022508 and revision id 26407468
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3341--15278-p-quet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)