User Tools

Site Tools


3342--15622-westrich-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3342--15622-westrich-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Westrich</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Socorro</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +27 tháng 4 năm 2000</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +15622</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +2000 HY20</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.1114866</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.3963844</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.0632001</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1235.9777466</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +140.30821</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +3.68869</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +150.19303</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +63.46290</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +14.7</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​15622 Westrich</​b>​ (2000 HY20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15622 Westrich</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181022214618
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.123 seconds
 +Preprocessor visited node count: 761/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12605/​2097152 bytes
 +Template argument size: 818/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 860 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​82.928 ​     1 -total
 + ​71.81% ​  ​59.552 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​60.17% ​  ​49.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.32% ​  ​15.191 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​16.33% ​  ​13.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.47%    7.026      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.41%    6.971      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.65%    3.859      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​JPL_Small_Body
 +  3.66%    3.032      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​852867-0!canonical and timestamp 20181022214618 and revision id 26407598
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3342--15622-westrich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)