User Tools

Site Tools


3343--malang-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3343--malang-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Mount_Arjuna.jpg/​300px-Mount_Arjuna.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Mount_Arjuna.jpg/​450px-Mount_Arjuna.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Mount_Arjuna.jpg/​600px-Mount_Arjuna.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Núi Arjuna nhìn từ Singosari, Malang</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Malang</​b>​ (tiếng Indonesia: Kota Malang) là một thành phố Indonesia. Thành phố này thuộc tỉnh Đông Java, là thành phố lớn thứ nhì tỉnh. Thành phố nằm trên đảo Java. Thành phố có dân số 819.708 người (theo điều tra dân số năm 2010). Trong thời kỳ thực dân Hà Lan, đó là một điểm đến phổ biến cho người dân châu Âu. Thành phố này nổi tiếng cho không khí mát mẻ của nó và các vùng nước xung quanh Tumpang, Batu, Singosari, và Turen. Những người ở khu vực Đông Java đôi khi gọi nó là "Paris của Đông Java." Malang đã được tha thứ nhiều về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, và kể từ thời điểm đó nó đã được đánh dấu bởi sự tăng trưởng kinh tế và dân số ổn định.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Tỉnh Đông Java
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1294
 +Cached time: 20181010171643
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.316 seconds
 +Real time usage: 0.390 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3161/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35188/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2280/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.074/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.14 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 332.519 ​     1 -total
 + ​94.93% ​ 315.676 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​66.84% ​ 222.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.99%   ​26.578 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.93%   ​23.028 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  6.31%   ​20.975 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.08%   ​20.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  5.49%   ​18.258 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  4.74%   ​15.748 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.02%   ​13.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​852996-0!canonical and timestamp 20181010171643 and revision id 12734625
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3343--malang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)