User Tools

Site Tools


3359--15282-franzmarc-la-gi

Franzmarc
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15282
Tên thay thế 1991 RX4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7798799
Viễn điểm quỹ đạo 3.2144799
Độ lệch tâm 0.0725015
Chu kỳ quỹ đạo 1895.2549450
Độ bất thường trung bình 93.98506
Độ nghiêng quỹ đạo 8.48026
Kinh độ của điểm nút lên 203.77747
Acgumen của cận điểm 144.64659
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

15282 Franzmarc (1991 RX4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.[1]

  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 11 tháng 2 năm 2015. 
3359--15282-franzmarc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)