User Tools

Site Tools


3361--business-air-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3361--business-air-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Business Air</​b>​ là hãng hàng không của trụ sở tại Sân bay quốc tế Survarnabhumi tại Bangkok. Hiện hãng phục vụ 3 điểm đến chủ yếu tại Hàn Quốc và có một điểm đến trước kia tại Nhật Bản
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Business Air được thành lập vào năm 2008 như một hãng hàng không thuê trong nước. Trong tháng 11, hãng đã được cung cấp giấy phép hoạt động từ cơ quan phụ trách hàng không tại Thái Lan
 +</p>
 +
 +
 +<​center>​
 +</​center>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011082215
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.148 seconds
 +Preprocessor visited node count: 520/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18786/​2097152 bytes
 +Template argument size: 484/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.02 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 101.972 ​     1 -total
 + ​46.23% ​  ​47.142 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Airline
 + ​39.06% ​  ​39.831 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.63% ​  ​29.196 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&​atilde;​ng_h&​agrave;​ng_kh&​ocirc;​ng_Th&​aacute;​i_Lan
 + ​25.80% ​  ​26.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.95% ​  ​16.260 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_h&​agrave;​ng_kh&​ocirc;​ng
 + ​13.41% ​  ​13.671 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.15%    9.326      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  8.77%    8.945      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.05%    7.188      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Thailand
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​852997-0!canonical and timestamp 20181011082215 and revision id 23550657
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3361--business-air-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)