User Tools

Site Tools


3362--10966-van-der-hucht-la-gi

10966 van der Hucht (3308 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính và tên của tiểu hành tinh này được đặt theo tên nhà thiên văn học Karel van der Hucht.[1]

3362--10966-van-der-hucht-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)