User Tools

Site Tools


3362--10966-van-der-hucht-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3362--10966-van-der-hucht-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​10966 van der Hucht</​b>​ (3308 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính và tên của tiểu hành tinh này được đặt theo tên nhà thiên văn học Karel van der Hucht.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181015115805
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.149 seconds
 +Preprocessor visited node count: 772/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12902/​2097152 bytes
 +Template argument size: 542/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 883/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 125.382 ​     1 -total
 + ​59.18% ​  ​74.205 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​50.38% ​  ​63.170 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​27.30% ​  ​34.226 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.19% ​  ​24.060 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​14.57% ​  ​18.271 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​13.03% ​  ​16.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.93%    8.686      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.90%    3.631      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​851044-0!canonical and timestamp 20181015115805 and revision id 26405535
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3362--10966-van-der-hucht-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)