User Tools

Site Tools


3382--11758-sargent-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3382--11758-sargent-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Sargent</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +24 tháng 9 năm 1960</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +11758</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Wallace L. W. Sargent</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +4035 P-L</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.6832931</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +3.6165425</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.1481387</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +2041.9601252</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +213.44929</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +3.61967</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +279.77079</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +37.00166</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +13.4</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​11758 Sargent</​b>​ (4035 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960, bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld. Nó được đặt theo tên Caltech, nhà thiên văn học Wallace Sargent; vợ của ông là bà Anneila Sargent cũng được một thiên thạch có tên bà, 18244 Anneila.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 11758 Sargent</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181014135024
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.112 seconds
 +Preprocessor visited node count: 756/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12448/​2097152 bytes
 +Template argument size: 823/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 860 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​84.646 ​     1 -total
 + ​73.04% ​  ​61.825 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​60.48% ​  ​51.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.70% ​  ​17.523 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​17.88% ​  ​15.135 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.55%    8.084      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.37%    7.933      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.59%    3.882      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​851445-0!canonical and timestamp 20181014135024 and revision id 26406018
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3382--11758-sargent-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)