User Tools

Site Tools


3391--15295-tante-riek-la-gi

15295 Tante Riek (tên chỉ định: 1991 VA9) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Spacewatch project ở Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak ở Arizona ngày 4 tháng 11 năm 1991. Nó được đặt theo tên Helena T. Kuipers-Rietberg, nicknamed Tante Riek, a leader thuộc Dutch resistance to Germany during World War II.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15295 Tante Riek
3391--15295-tante-riek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)