User Tools

Site Tools


3394--10968-sterken-la-gi

Sterken
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10968
Tên thay thế 4393 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7417908
Viễn điểm quỹ đạo 3.5002578
Độ lệch tâm 0.1215093
Chu kỳ quỹ đạo 2013.9290043
Độ bất thường trung bình 257.01271
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43710
Kinh độ của điểm nút lên 100.23176
Acgumen của cận điểm 104.00704
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10968 Sterken (4393 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Christiaan Sterken.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008. 
3394--10968-sterken-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)