User Tools

Site Tools


3399--12539-chaikin-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3399--12539-chaikin-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​12539 Chaikin</​b>​ (1998 OP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Spacewatch ở Kitt Peak phát hiện vào ngày 16 tháng 7 năm 1998. Nó được đặt theo tên của Andrew Chaikin, một tác giả người Mỹ có nhiều bài viết và sách về đề tài khoa học và thăm dò không gian.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181016072526
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.141 seconds
 +Preprocessor visited node count: 854/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21446/​2097152 bytes
 +Template argument size: 708/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.23 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 107.293 ​     1 -total
 + ​59.30% ​  ​63.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​49.64% ​  ​53.260 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.82% ​  ​20.188 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​17.14% ​  ​18.389 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​12.15% ​  ​13.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​10.42% ​  ​11.180 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.23%    7.760      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.79%    7.280      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  4.53%    4.858      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​851851-0!canonical and timestamp 20181016072526 and revision id 26406420
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3399--12539-chaikin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)