User Tools

Site Tools


3419--13031-durance-la-gi

13031 Durance (tên chỉ định: 1989 SN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 16 tháng 9 năm 1989. Nó được đặt theo tên Durance, a river of southeastern France.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13031 Durance
3419--13031-durance-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)