User Tools

Site Tools


3425--14969-willacather-la-gi

Willacather
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Linderholm
Nơi khám phá Lime Creek
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14969
Đặt tên theo Willa Cather
Tên thay thế 1997 QC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9652549
Viễn điểm quỹ đạo 2.6079679
Độ lệch tâm 0.1405383
Chu kỳ quỹ đạo 1262.9523659
Độ bất thường trung bình 72.92137
Độ nghiêng quỹ đạo 3.41470
Kinh độ của điểm nút lên 169.67911
Acgumen của cận điểm 120.32505
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

14969 Willacather (1997 QC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1997 bởi R. Linderholm ở Lime Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14969 Willacather
3425--14969-willacather-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)