User Tools

Site Tools


3426--15304-wikberg-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3426--15304-wikberg-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Wikberg</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Đài thiên văn Palomar</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +21 tháng 10 năm 1992</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +15304</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1992 UX4</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +1.9165936</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +3.8130964</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.3309957</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1771.1286547</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +69.61290</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +16.16448</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +239.47622</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +173.28857</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +12.9</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​15304 Wikberg</​b>​ (1992 UX4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1992 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 15304 Wikberg</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181010211922
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.098 seconds
 +Preprocessor visited node count: 751/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12259/​2097152 bytes
 +Template argument size: 724/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 860 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.135 ​     1 -total
 + ​73.19% ​  ​49.867 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​61.66% ​  ​42.010 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.53% ​  ​13.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​18.10% ​  ​12.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.18% ​   6.933      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​10.01% ​   6.818      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.63%    3.152      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​852772-0!canonical and timestamp 20181010211922 and revision id 26407477
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3426--15304-wikberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)