User Tools

Site Tools


3434--13032-tarn-la-gi

13032 Tarn (tên chỉ định: 1989 TU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 7 tháng 10 năm 1989. Nó được đặt theo tên Tarn, a river of southern France.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13032 Tarn
3434--13032-tarn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)