User Tools

Site Tools


3460--ph-ng-1-l-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3460--ph-ng-1-l-t-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phường 1</b> là một trong 12 phường của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Vào năm 1999, phường có dân số 11.677 người.<​sup id="​cite_ref-danso_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Phường có nhiều địa điểm hấp dẫn khách du lịch như Công viên Ánh Sáng, Hồ Xuân Hương, Rạp chiếu bóng 30 tháng 4, Quảng trường Thành phố,... Từ đây có thể đi qua các địa điểm du lịch khác như Vườn hoa Thành phố(phường 8), công viên Yersin(phường 10),​...Ngoài ra đây còn là trung tâm chính trị của Thành phố.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-danso-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Trần Sỹ Thứ; nhiều tác giả. “Dân cư”. <​i>​Địa chí Đà Lạt</​i>​. Thành phố Đà Lạt<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APh%C6%B0%E1%BB%9Dng+1%2C+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t&​amp;​rft.atitle=D%C3%A2n+c%C6%B0&​amp;​rft.au=Tr%E1%BA%A7n+S%E1%BB%B9+Th%E1%BB%A9&​amp;​rft.aulast=Tr%E1%BA%A7n+S%E1%BB%B9+Th%E1%BB%A9&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=%C4%90%E1%BB%8Ba+ch%C3%AD+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t&​amp;​rft.pub=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dalat.gov.vn%2Fweb%2Fbooks%2Fdiachidalat%2Fphan2%2FC2-4.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Đà Lạt</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181011044835
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.144 seconds
 +Preprocessor visited node count: 689/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20194/​2097152 bytes
 +Template argument size: 741/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1650/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.57 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 116.057 ​     1 -total
 + ​36.94% ​  ​42.874 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​29.81% ​  ​34.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.22% ​  ​29.265 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.93% ​  ​24.294 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.58% ​  ​15.756 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_&#​272;&​agrave;​_L&#​7841;​t
 + ​11.88% ​  ​13.784 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.70% ​  ​13.575 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  9.68%   ​11.231 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.94%   ​10.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​853012-0!canonical and timestamp 20181011044835 and revision id 22550215
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3460--ph-ng-1-l-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)