User Tools

Site Tools


3484--11764-benbaillaud-la-gi

11764 Benbaillaud là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1187.8009673 ngày (3.25 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

Benjamin Baillaud was the founder thuộc Pic du Midi observatory và the Founding President thuộc IAU (International Astronomical Union)

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3484--11764-benbaillaud-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)