User Tools

Site Tools


3494--14185-van-ness-la-gi

14185 Van Ness (1998 WK32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi the Lowell Observatory Near-Earth-Object Search ở Anderson Mesa Station.

3494--14185-van-ness-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)