User Tools

Site Tools


3505--12367-ourinhos-la-gi

12367 Ourinhos là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1231.9700752 ngày (3.37 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3505--12367-ourinhos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)