User Tools

Site Tools


3510--13859-fredtreasure-la-gi

Fredtreasure
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 13 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13859
Tên thay thế 1999 XQ136
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2112089
Viễn điểm quỹ đạo 3.3815085
Độ lệch tâm 0.2092542
Chu kỳ quỹ đạo 1707.9994629
Độ bất thường trung bình 245.27008
Độ nghiêng quỹ đạo 13.19856
Kinh độ của điểm nút lên 298.93525
Acgumen của cận điểm 252.61888
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

13859 Fredtreasure (1999 XQ136) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 12 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13859 Fredtreasure
3510--13859-fredtreasure-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)