User Tools

Site Tools


3544--13045-vermandere-la-gi

13045 Vermandere (tên chỉ định: 1990 QP8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 16 tháng 8 năm 1990. Nó được đặt theo tên Willem Vermandere, a Flemish folk singer.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13045 Vermandere
3544--13045-vermandere-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)