User Tools

Site Tools


3546--13610-lilienthal-la-gi

Lilienthal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13610
Đặt tên theo Otto Lilienthal
Tên thay thế 1994 TS16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0658539
Viễn điểm quỹ đạo 2.7180773
Độ lệch tâm 0.1363363
Chu kỳ quỹ đạo 1351.2347921
Độ bất thường trung bình 278.82622
Độ nghiêng quỹ đạo 5.97336
Kinh độ của điểm nút lên 189.48572
Acgumen của cận điểm 147.77763
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

13610 Lilienthal (1994 TS16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1994 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13610 Lilienthal
3546--13610-lilienthal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)