User Tools

Site Tools


3553--10980-breimer-la-gi

Breimer
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10980
Đặt tên theo Douwe Breimer
Tên thay thế 4294 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9842978
Viễn điểm quỹ đạo 2.5279610
Độ lệch tâm 0.1204858
Chu kỳ quỹ đạo 1237.7827831
Độ bất thường trung bình 24.75960
Độ nghiêng quỹ đạo 2.85294
Kinh độ của điểm nút lên 106.39456
Acgumen của cận điểm 326.13032
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10980 Breimer (4294 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên Douwe Breimer, rector magnificus và president of the Executive Board thuộc Leiden University.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008. 
3553--10980-breimer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)