User Tools

Site Tools


3571--ph-ng-7-l-t-la-gi

Phường 7 là một trong 12 phường của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Vào năm 2011, phường có dân số 14.309 người, diện tích 3421,95 ha.[1]

3571--ph-ng-7-l-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)