User Tools

Site Tools


3572--10981-fransaris-la-gi

Fransaris
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10981
Tên thay thế 1148 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1078460
Viễn điểm quỹ đạo 3.4739356
Độ lệch tâm 0.2447408
Chu kỳ quỹ đạo 1702.9922804
Độ bất thường trung bình 213.28383
Độ nghiêng quỹ đạo 6.18190
Kinh độ của điểm nút lên 272.71439
Acgumen của cận điểm 81.17642
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10981 Fransaris (1148 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên atomic và molecular physicist Fran Saris.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008. 
3572--10981-fransaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)