User Tools

Site Tools


3588--ph-ng-8-l-t-la-gi

Phường 8 là một trong 12 phường của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Vào năm 1999, phường có dân số 13.580 người.[1]

  1. ^ a ă Trần Sỹ Thứ; nhiều tác giả. “Dân cư”. Địa chí Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011. 
3588--ph-ng-8-l-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)