User Tools

Site Tools


3592--11770-rudominkowski-la-gi

11770 Rudominkowski là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2067.4762214 ngày (5.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3592--11770-rudominkowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)