User Tools

Site Tools


3596--12780-salamony-la-gi

Salamony
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. di Cicco
Nơi khám phá Sudbury, Massachusetts
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12780
Tên thay thế 1995 CE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7995542
Viễn điểm quỹ đạo 3.5182314
Độ lệch tâm 0.1137546
Chu kỳ quỹ đạo 2050.6934847
Độ bất thường trung bình 142.37430
Độ nghiêng quỹ đạo 5.69747
Kinh độ của điểm nút lên 346.69174
Acgumen của cận điểm 126.41419
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

12780 Salamony (1995 CE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1995 bởi D. di Cicco ở Sudbury, Massachusetts.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12780 Salamony
3596--12780-salamony-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)