User Tools

Site Tools


3613--12374-rakhat-la-gi

12374 Rakhat
Khám phá
Khám phá bởi Charles de Saint-Aignan
Ngày khám phá 15 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên thay thế 1994 JG9
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 22 tháng 9 năm 2006 (JD 2454000.5)
Cận điểm quỹ đạo 1.771 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.334 AU
Bán trục lớn 2.552 AU
Độ lệch tâm 0.305
Chu kỳ quỹ đạo 1489.922 d (4.08 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 không biết
Độ bất thường trung bình 309.760°
Độ nghiêng quỹ đạo 8.978°
Kinh độ của điểm nút lên 123.551°
Acgumen của cận điểm 202.003°
Đặc trưng vật lý
Kích thước không biết
Khối lượng không biết
Mật độ khối lượng thể tích không biết
Hấp dẫn bề mặt không biết
Tốc độ vũ trụ cấp 2 không biết
Chu kỳ tự quay không biết
Suất phản chiếu không biết
Nhiệt độ không biết
Kiểu phổ không biết
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

12374 Rakhat là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi Charles de Saint-Aignan ở Đài thiên văn Lowell, examining films taken ở Palomar.

  • Ý nghĩa tên gọi tiểu hành tinh
3613--12374-rakhat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)