User Tools

Site Tools


3615--13053-bertrandrussell-la-gi

13053 Bertrandrussell (tên chỉ định: 1990 SQ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 22 tháng 9 năm 1990. Nó được đặt theo tên Bertrand Russell, a British philosopher và nhà toán học.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13053 Bertrandrussell
3615--13053-bertrandrussell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)