User Tools

Site Tools


3617--13624-abeosamu-la-gi

Abeosamu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13624
Tên thay thế 1995 UO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0354578
Viễn điểm quỹ đạo 2.4651706
Độ lệch tâm 0.0954784
Chu kỳ quỹ đạo 1233.0002657
Độ bất thường trung bình 211.27192
Độ nghiêng quỹ đạo 3.64027
Kinh độ của điểm nút lên 258.00153
Acgumen của cận điểm 201.12106
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

13624 Abeosamu (1995 UO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1995 bởi T. Okuni ở Nanyo.

3617--13624-abeosamu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)