User Tools

Site Tools


3631--12568-kuffner-la-gi

Kuffner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Korlevic
Nơi khám phá Visnjan
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12568
Tên thay thế 1998 VB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8789217
Viễn điểm quỹ đạo 3.2393835
Độ lệch tâm 0.0589153
Chu kỳ quỹ đạo 1954.3401008
Độ bất thường trung bình 73.15239
Độ nghiêng quỹ đạo 1.30169
Kinh độ của điểm nút lên 37.40247
Acgumen của cận điểm 221.26740
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

12568 Kuffner (1998 VB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1998 bởi K. Korlevic ở Visnjan. Nó được đặt theo tên của Moriz von Kuffner, the founder thuộc Kuffner observatory, in 2006.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12568 Kuffner
3631--12568-kuffner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)