User Tools

Site Tools


3664--12574-loneos-la-gi

LONEOS
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12574
Đặt tên theo Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell
Tên thay thế 1999 RT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4550743
Viễn điểm quỹ đạo 2.9219305
Độ lệch tâm 0.0868246
Chu kỳ quỹ đạo 1610.1416021
Độ bất thường trung bình 244.98486
Độ nghiêng quỹ đạo 10.99015
Kinh độ của điểm nút lên 116.78127
Acgumen của cận điểm 338.21548
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

12574 LONEOS (1999 RT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12574 LONEOS
3664--12574-loneos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)