User Tools

Site Tools


3665--13058-alfredstevens-la-gi

13058 Alfredstevens (tên chỉ định: 1990 WN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 19 tháng 11 năm 1990. Nó được đặt theo tên Alfred Stevens, a Belgian painter of the 19th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13058 Alfredstevens
3665--13058-alfredstevens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)