User Tools

Site Tools


3667--13641-de-lesseps-la-gi

13641 de Lesseps (tên chỉ định: 1996 GM20) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 15 tháng 4 năm 1996. Nó được đặt theo tên Barthélemy de Lesseps, a French diplomat, writer, và scientific explorer of the 18th và 19th centuries.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13641 de Lesseps
3667--13641-de-lesseps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)