User Tools

Site Tools


3684--13286-adamchauvin-la-gi

13286 Adamchauvin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1998
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1900934
Viễn điểm quỹ đạo 2.5315388
Độ lệch tâm 0.0723151
Chu kỳ quỹ đạo 1324.9261372
Độ nghiêng quỹ đạo 6.26619
Kinh độ của điểm nút lên 326.14097
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

13286 Adamchauvin (1998 QK53) là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1998 bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search.

3684--13286-adamchauvin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)