User Tools

Site Tools


3690--tr-m-h-nh-la-gi

Trạm Hành là một xã của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Vào năm 2009, xã có dân số 5.086 người, diện tích 5.431,38 ha.[1]

3690--tr-m-h-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)