User Tools

Site Tools


3692--8111-hoepli-la-gi

Hoepli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Testa và V. Giuliani
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 2 tháng 4 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8111
Tên thay thế 1995 GE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1553753
Viễn điểm quỹ đạo 3.1360987
Độ lệch tâm 0.1853403
Chu kỳ quỹ đạo 1571.8765438
Độ bất thường trung bình 146.98525
Độ nghiêng quỹ đạo 13.78394
Kinh độ của điểm nút lên 174.86139
Acgumen của cận điểm 225.36699
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8111 Hoepli (1995 GE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 1995 bởi A. Testa và V. Giuliani ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8111 Hoepli
3692--8111-hoepli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)