User Tools

Site Tools


3715--9813-rozgaj-la-gi

Rozgaj
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Korlevic
Nơi khám phá Visnjan
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9813
Tên thay thế 1998 TP5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9857661
Viễn điểm quỹ đạo 2.5573511
Độ lệch tâm 0.1258134
Chu kỳ quỹ đạo 1250.5018941
Độ bất thường trung bình 259.81780
Độ nghiêng quỹ đạo 1.62009
Kinh độ của điểm nút lên 201.82998
Acgumen của cận điểm 227.45745
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9813 Rozgaj (1998 TP5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1998 bởi K. Korlevic ở Visnjan.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9813 Rozgaj
3715--9813-rozgaj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)