User Tools

Site Tools


3730--9492-veltman-la-gi

Tiểu hành tinh 9492 Veltman đã được đặt tên theo tên của Martinus J. G. Veltman, người đoạt giải Nobel vật lý năm 1999.

3730--9492-veltman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)