User Tools

Site Tools


3788--8117-yuanlongping-la-gi

Yuanlongping
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8117
Tên thay thế 1996 SD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6974682
Viễn điểm quỹ đạo 3.3705348
Độ lệch tâm 0.1109206
Chu kỳ quỹ đạo 1930.2879716
Độ bất thường trung bình 129.54807
Độ nghiêng quỹ đạo 10.46159
Kinh độ của điểm nút lên 21.50635
Acgumen của cận điểm 291.56765
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

8117 Yuanlongping (1996 SD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1996 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong. Nó được đặt theo tên Yuan Longping.

  • Yuan Longping
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8117 Yuanlongping
3788--8117-yuanlongping-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)