User Tools

Site Tools


3795--9315-weigel-la-gi

Weigel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9315
Tên thay thế 1988 PP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9755527
Viễn điểm quỹ đạo 2.7889017
Độ lệch tâm 0.1707119
Chu kỳ quỹ đạo 1342.9912810
Độ bất thường trung bình 115.96186
Độ nghiêng quỹ đạo 2.46973
Kinh độ của điểm nút lên 354.01865
Acgumen của cận điểm 12.13305
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9315 Weigel (1988 PP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9315 Weigel
3795--9315-weigel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)