User Tools

Site Tools


3802--10658-gretadevries-la-gi

Gretadevries
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10658
Tên thay thế 2281 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5647953
Viễn điểm quỹ đạo 3.0063721
Độ lệch tâm 0.0792611
Chu kỳ quỹ đạo 1698.1370776
Độ bất thường trung bình 133.22637
Độ nghiêng quỹ đạo 4.70174
Kinh độ của điểm nút lên 163.49928
Acgumen của cận điểm 235.65694
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10658 Gretadevries (2281 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên Greta de Vries, an employee ở Kapteyn Astronomical Institute ở The Netherlands.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
3802--10658-gretadevries-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)